Annuncio volt info Internetowy portal info

volt info Internetowy portal info

Nessuna immagine disponibile
DonLinkage $(document).ready(function() $('[title]').tooltip( container: 'body', html:true ); ); function komunikat(txt,stan) $("#komunikat").html('×'+txt+''); Logowanie do systemu | Akceptuję regulamin DonLinkage v6 Hasło: × Treść regulaminu Akceptacja warunków licencji Terminy użyte w warunkach licencji: Oprogramowanie – program (aplikacja w technologii PHP) o nazwie "DonLinkage" jest własnością firmy SEO Solutions posiadającej prawa autorskie do oprogramowania. Producent – firm SEO Solutions z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Kustronia 4, NIP: 5472072191, REGON: 240783364. Użytkownik – osoba posiadająca licencję na oprogramowanie. Licencja – uprawnienie do korzystania przez Użytkownika z Oprogramowania na warunkach określonych w regulaminie. Regulamin korzystania z Oprogramowania: Instalowanie i użytkowanie oprogramowania jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oprogramowania. Oprogramowanie jest sprzedawane na zasadzie dzierżawy Licencji. Licencja dierżawiona jest na czas nieokreślony. Użytkownik nabywając licencję ma prawo do aktualizacji oprogramowania bez dodatkowych opłat. Użytkownik nabywając licencję ma prawo do wsparcia technicznego. Opłata za przeniesienie Licencji na inną osobę/firmę jest stała i wynosi 100 zł netto - jest przelewana na konto Producenta. Dokonywanie jak i próby odkodowania oprogramowania są zabronione. Zabronione jest udostępnianie plików programu osobom trzecim. Zabronione jest udostępnianie aplikacji osobom trzecim. Zabronione jest wykorzystywanie oprogramowania do celów niezgodnych z prawem. Oprogramowanie automatycznie łączy się z serwerami Producenta w celu weryfikacji Licencji, poza tym nie zbiera żadnych informacji od Użytkownika. Złamania przez Użytkownika jakiegokolwiek punktu licencyjnego może oznaczać utratę licencji bez zwrotu jakichkolwiek opłat. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wadliwym działaniem oprogramowania. Producent zobowiązuje się do możliwe najszybszego usuwania usterek programu w przypadku ich ujawnienia. Wymagania dla serwera na którym instalowane jest Oprogramowanie: serwer z zewnętrznym IP (widoczny z sieci), PHP w wersji minimum 7.2, PDO, Mysql, IonCube Loader w wersji minimum 10.0, Curl (+multiCurl), ZipArchive. Wymagania dla nowszych wersji oprogramowania mogą ulegać z czasem zmianom. Oprogramowanie może nie działać na danym serwerze mimo spełnionych wyżej wymienionych wymagań. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany na serwerach powodujące zaprzestanie sprawnego działania oprogramowania, w tym zmiany wymaganych parametrów. Oprogramowanie DonLinkage jest chronione prawami autorskimi i majątkowymi. Zabrania się prób dekodowania oprogramowania, kopiowania, używania bez opłaconej licencji. Licencja jest przypisana do 1 domeny dla 1 osoby/firmy, można zainstalować jedną kopię oprogramowania. Próby złamania licencji są traktowane jako celowe złamanie licencji i mogą być przedmiotem roszczeń w sądzie o rekompensatę poniesionych strat. Wydawca programu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użycia programu, jednocześnie wydawca dokłada wszelkich starań, aby program działał poprawnie i był wolny od wad. W razie wykrycia wad wydawca programu zobowiązuje się do możliwie szybkiego usunięcia usterek. ' Zamknij function logowanie(action) var regulamin = 'true'; if (!$('#regulamin').is(":checked")) $('#'+action+'_status').html(' Przed zalogowaniem należy zaakceptować regulamin'); regulamin = 'false'; return; $.ajax( url: 'ajax/ajax-logowanie.php', data: akcja:action, 'haslo':$('#haslo').val(), 'regulamin':regulamin, beforeSend: function() $('#'+action+'_status').html(' '+action); , error: function() $('#'+action+'_status').html('Nie mogę wykonać zadania...'); , success: function(data) //alert(data); var wynik = data.split('->'); if (wynik[0] == 'OK') $('#'+action+'_status').html(' '+wynik[1]); else $('#'+action+'_status').html(' '+wynik[1]); , type: 'POST' );

Offerta:

  • volt info - http://volt-info.akademiaplywania.waw.pl/
Contatto: Ksawery, Stargard, tel. 7966778302, email: sksawerym1648@interia.pl
Data aggiunta: 03-09-2019